Apply now »
Job ID:  23701

Химик ЦИЛ,Отговорник по нормативно осигуряване

Permanent contract

Bulgaria - Devnya, BG

Mar 23, 2023

Solvay е научна компания, чиито технологии подпомагат много аспекти от ежедневието. Нашата цел - ние свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса, е призив да отидем отвъд, да изобретим бъдещите форми на прогрес и да създадем устойчива споделена стойност за всички чрез силата на науката. В свят, изправен пред непрекъснато нарастващо население и търсене на ресурси, ние се стремим да бъдем движещата сила, предизвикваща следващите големи стъпки, за да дадем възможност на човечеството да напредва, като същевременно опазва планетата, която всички споделяме. 

Ние се свързваме с клиенти и партньори, за да отговорим на днешните и утрешните мега тенденции. Като световен лидер в областта на материалите, химическите продукти и решенията, Solvay носи напредък в самолетите, автомобилите, батериите, интелигентните и медицински устройства, пречистването на вода и въздух, за да даде своя принос в разрешаването на критичните индустриални, социални и екологични предизвикателства. Можете да разчитате, че нашите иновативни решения ще допринесат за по-безопасно, по-чисто и по-устойчиво бъдеще.

Търсим:

 • „Химик ЦИЛ, отговорник по нормативно осигуряване“ за акредитираната лаборатория на „Солвей Соди“ АД, гр.Девня- най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay.


Разчитаме на вас за: 

 • Организира и контролира изпълнението на процедурите за вземане, подготовка, съхранение и транспортиране на проби от суровини, твърди горива и масла, производствени течности, междинни продукти, води и отпадни продукти, газове и други до лабораторията
 • Контролира достоверността на получените резултати, вярното им отразяване в лабораторните журнали и електронни таблици
 • Контролира изправността на апаратите в лабораториите, които ръководи
 • Следи за отклонения от утвърдените норми на технологичния режим, разрешителни, стандартизационни документи, спецификации и договори
 • Осигурява и контролира необходимите за изпитванията ресурси- реактиви, стъклария, апарати, лични предпазни средства и други материали, следи за тяхното правилно използване и съхранение от сътрудниците в звената, които ръководи
 • Предлага и разработва вътрешнолабораторни методи за анализ и отбиране на проби
 • Своевременно  актуализира и разпространява стандарти, нормативни документи и методики за изпитване и пробовземане, необходими за дейността на ЦИЛ и изважда от употреба заменените или отменени такива
 • Запознава персонала на ЦИЛ с всички изменения и допълнения в действащите документи, както и с новоизлезлите такива
 • Упражнява системен вътрешно лабораторен контрол по спазване на нормативните и стандартизационни документи, води статистика за отменените и новоизлезли стандарти
 • Отговаря за създаване, съхраняване и актуализиране на записите по осигуряване на ЦИЛ с нормативни документи
 • Провежда инструктажи по безопасност на труда, обучения, изпити на персонала, който ръководи
 • Извършва:
  • Химични, физични и физико-химични анализи в лабораториите, за които отговаря
  • Вътрешнолабораторно калибриране в лабораториите, за които отговаря
  • Верифициране на стандартните методи за изпитване и пробовземане и валидиране на вътрешнолабораторни методи
 • Участва в обследвания при усвояване на нови апарати и при въвеждане на нови стандартни и фирмени методи


Можете да разчитате на нас за: 

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

 

Вие притежавате: 

 • Висше химическо образование , квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
 • Минимум пет години стаж по специалността
 • Работа в акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатория
 • Задълбочени познания за методи за отбиране на проби от води, тяхното съхраняване и транспортиране; правилното прилагане на стандарти и фирмени методи, статистическа обработка, анализ и интерпретация на резултати
 • Работа със стандартизационна, техническа и технологична документация
 • Много добри компютърни умения - MS Office (Word, Excel)
 • Владеене на английски език писмено и говоримо, минимум ниво B1 е предимство
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа
 • Добри комуникативни и организационни умения
 • Умения за работа в екип
 • Съобразителност
 • Инициативност, наблюдателност, иновативност
 • Аналитично мислене
 • Способност да взема решения и да поема отговорност при изпълнение на задачите
 • Способност за бързо и адекватно действие в режим на голяма натовареност и при аварийна ситуация

 

Допълнителна информация:

 • #LI-IC1
 • #LI-Onsite

Целта на Solvay е да свърже хора, идеи и елементи, за да преоткрие прогреса. Можем да изпълним тази цел само с разнообразна работна сила, която се чувства уважавана и оценена и има равни възможности да работи и да се развива. Нашите различия, видими или не, се ценят. Тъй като Solvay се стреми да насърчава единството, а не еднообразието, ние ви каним- независимо от произход, възраст, пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, способности или идентичност- да обмислите бъдеще с нас.

Apply now »